BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Aber-v-Cei-Connah-4

Cewri Cei Connah’n Curo Aber

Aberystwyth 0 – 1 Cei Connah 3/12/2021

Marchnad Ffermwyr Aberystwyth

Ni'n fyw bore ma yn y farchnad! 

Cwmni lleol yn cyfrannu i elusen

Aber Instruments yn cyfrannu £500 i elusen Tîm pêl-fasged Cadair Olwyn Aberystwyth

Yr EGO

Uchafbwyntiau EGO’r - mis Rhagfyr 2021

Eich barn chi ar ddatblygu Harbwr Aberystwyth?

Mae bron dros 25 mlynedd ers i ardal yr harbwr gael ei weddnewid. Nawr rwy’n ymchwilio mewn i’r cynllun diweddara i ddatblygu Harbwr Aberystwyth fel rhan o fy nghwrs Lefel A ac rwy’n awyddus i gael barn pobl leol ar y datblygiad.

Derbyn argymhellion i roi enwau “safonol” ar drefi a phentrefi Ceredigion

Ymysg yr enwau swyddogol newydd mae Y Borth, Pen-uwch, a Llanwnnen

Ffermwr ifanc o Geredigion yn ennill Cystadleuaeth Pesgi Moch eleni

Daeth Eiry Williams o Langwyryfon i'r brig yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, gan guro pump o ffermwyr ifanc eraill i'r wobr

Apêl i godi £500,000 ar gyfer Uned Gemotherapi pwrpasol yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais

Bydd datblygu uned newydd yn costio oddeutu £2.2m, ac mae cyfanswm o bron £1.7m wedi’i gadarnhau eisoes ar gyfer y cynllun

Mynd am wâc

Am dro i Lyn Llygad Rheidol

Taith o gyrion Maesnant i Lyn Llygad Rheidol

Taith Gerdded yr Wythnos: Cylchdaith Ffwrnais 

Sylw i lwybrau'r ardal
ceffyl

Am dro o gwmpas Ysgubor-y-coed

Cylchdaith i’r teulu yn ardal Ffwrnais (tua 2 awr, mwy os ewch â phicnic)

Poblogaidd wythnos hon

Effeithiau Brexit a Covid-19 yn “peri gofid” i’r sector milfeddygol yng Nghymru

Coleg Brenhinol y Milfeddygon yn cynnal cynhadledd i drafod y prinder yn y maes milfeddygol ar draws y Deyrnas Unedig

Llacio cyfyngiadau ymwelwyr yn ysbytai bwrdd iechyd Hywel Dda

Bydd rhaid trefnu pob ymweliad ymlaen llaw a chael canlyniad prawf llif unffordd negatif cyn teithio i'r ysbyty

Dechrau’r gwaith o glirio’r llanast yn sgil Storm Arwen

Fe wnaeth y storm stopio trenau rhag gweithredu, rhwygo coed o’u gwreiddiau a rhwygo ceblau pŵer

Tocyn teithio newydd rhwng Aberystwyth a de Cymru

Lansio tocyn integredig ar gyfer teithio ar fws a thrên rhwng Aberystwyth a de Cymru
HAVAV

HAHAV yn chwilio am wirfoddolwyr ac am arian

Allwch chi helpu elusen bwysig i Geredigion

Cymeradwyo troi tŷ yn bedwar fflat yn Aberystwyth er gwaethaf pryderon

Roedd cynghorwyr a thrigolion lleol wedi mynegi pryderon ynglŷn â pharcio ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Bysiau trydan rhwng Aberystwyth, Llanbed a Chaerfyrddin

Bydd y bysiau dîsl presennol yn cael eu cyfnewid am rai trydan erbyn diwedd 2022

Plant ysgol Ceredigion yn ôl yn cael eu “trochi” wyneb yn wyneb yn yr iaith Gymraeg

"Mae'n gadarnhaol iawn ac yn bwysig iawn eich bod wedi llwyddo mewn cyfnod anodd iawn i drochi'r disgyblion hynny yn yr iaith Gymraeg"

Siopa’n lleol

Teithiau Tango

Asiantaeth deithio sy'n arbenigo mewn trefnu teithiau i Dde America.

Inkwells

Siop celf a chrefft yn Aberystwyth.

Morris & Bates

Morris & Bates

Cyfreithwyr gyda swyddfeydd yn Aberystwyth, Llandrindod a Thref-y-Clawdd.

Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch

Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch

Swyddfa Bost a Siop y Pentref, Penrhyn-coch.

Rhifynnau digidol