BroAber360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol gogledd Ceredigion – o Dre’r Ddôl i Lanrhystud, o Aberystwyth i Gwmystwyth

Ffermwr llaeth ifanc yn pwyso a mesur godro 800 o wartheg yn robotig

"Nawr yw’r amser i ddechrau ystyried awtomeiddio... er mwyn lleihau ein llwyth gwaith o ddydd i ddydd yn sylweddol”

Dilyniant Daniel o stori Dafydd ap Gwilym

Nofel gomedi newydd Daniel Davies yn dychmygu perthynas Dafydd ap Gwilym ag Ewrop.

Taith beics Prydain 2021 yn dod i Geredigion

Cefnogwch y beicwyr ar eu taith drwy Geredigion ar yr 8fed o Fedi.

Cystadleuaeth lluniau Aberystwyth dros 12 mis

Beth am dynnu lluniau o Aberystwyth i gael eu cynnwys mewn calendr ar gyfer 2023?

Dewis Richard Lewis i fod yn Brif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys

Ar hyn o bryd, mae Richard Lewis yn Brif Gwnstabl Heddlu Cleveland yn Lloegr

O Landeilo i Aberaeron i Landudno: Dau gymal o Tour Prydain yng Nghymru eleni

Y seiclwr, Gruff Lewis, sy'n edrych ymlaen i gymalau Cymru o Tour Prydain fis Medi

Papur Pawb, Mehefin 2021

Papur Pawb Mehefin 2021

Lansio gŵyl newydd sy’n helpu cymunedau i gamu mlaen o Covid

Cyfle pob cymuned yng Nghymru i gynnal eu Gŵyl Bro eu hunain ar 3-5 Medi
Gweithdai Hi, Fi a'r Peth

Prosiect “Hi, Fi a’r Peth” yn darparu cyfres bwerus o weithdai ar gyfer pobl ifanc

Prosiect arloesol Cwmni Ennyn yn rhoi cyfle a hyder i bobl ifanc drafod trais rhywiol

Mynd am wâc

Am dro i Lyn Llygad Rheidol

Taith o gyrion Maesnant i Lyn Llygad Rheidol

Taith Gerdded yr Wythnos: Cylchdaith Ffwrnais 

Sylw i lwybrau'r ardal
ceffyl

Am dro o gwmpas Ysgubor-y-coed

Cylchdaith i’r teulu yn ardal Ffwrnais (tua 2 awr, mwy os ewch â phicnic)

Poblogaidd wythnos hon

Gwahanol reolau Covid-19 yn Lloegr yn mynd i “greu miri” i fusnesau Cymru

Mae'r diwydiant lletygarwch yn paratoi i groesawu ymwelwyr o Loegr, sydd heb y mwyafrif o'r cyfyngiadau o heddiw (dydd Llun, Gorffennaf 19)

Merch leol yn gwireddu breuddwyd wrth weithio gydag anifeiliaid

“Penderfynais i wneud prentisiaeth er mwyn dysgu sgiliau ymarferol a gwybodaeth"

Elin Jones yn annog trigolion Ceredigion i gymryd rhan mewn ymgynghoriad parthau 20mya

Os caiff y ddeddfwriaeth ei phasio, Cymru fydd y wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gyflwyno’r newid

Yr Eisteddfod yn cyhoeddi digwyddiad arbennig yn Aberystwyth

Bydd yr Eisteddfod Gudd yn cael ei chynnal ar Orffennaf 31 ac Awst 1

Cynghorydd yn beirniadu’r syniad o gadw ardaloedd diogel Ceredigion yn barhaol

Mae rhai o'r cyngor wedi codi'r syniad o gadw'r cynlluniau mewn lle yn dilyn y pandemig

Ken a Glyn yn dyfarnu am y tro olaf

Cydnabod cyfraniad arbennig Glyn a Ken i'r byd beicio - diolch enfawr gan bawb

Keith yn gofyn am sgwrs am yr argyfwng tai

Keith Henson o Lanon sydd yn nodi pwysigrwydd hwyluso cymunedau gwledig i ddatblygu tai lleol

Newid statws tai yn Aberystwyth am gael “effaith andwyol” ar deuluoedd ifanc

“Byddai hyn yn arwain at lai o dai ar gyfer teuluoedd sy’n ceisio cael troed ar yr ysgol dai," medd cynghorydd.

Siopa’n lleol

Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch

Siop a Swyddfa Bost Penrhyn-coch

Swyddfa Bost a Siop y Pentref, Penrhyn-coch.

Byrgyr

Bwyty byrgyrs yn Aberystwyth.

Cacs Es

Cacennau cartref ar gyfer unrhyw achlysur.

Broc-Môr

Siop sy'n arbenigo mewn anrhegion Cymreig, eitemau wedi'u gwneud â llaw, a dillad i blant.