Etholiad 2019 – Blog byw o’r cownt yng Ngheredigion

gan Caleb Rees

Blog noson yr etholiad, sy’n dod yn fyw o’r cyfrif yng Nghanolfan Hamdden Aberaeron.

  • Mwyafrif o dros 6,300 i Ben Lake yng Ngheredigion
  • Y Torïaid yn dod yn ail
  • Mark Williams yn cyhoeddi na fydd yn sefyll eto. “mae 20 mlynedd yn eitha’ digon” meddai.

23:25

23:23

Hyn yn dangos pa mor agos yw hi yng Ngheredigion ar hyn o bryd. Amhosib gwybod pwy fydd yn mynd a hi.

23:11

Roedd Y Blaid Lafur yn lleol yn hyderus eu bod wedi gwneud cynnydd da dros ddiwrnodau olaf yr ymgyrch.

Dyma argraffiadau Nel Jenkins ar ddiwedd yr ymgyrchu:

“Yng Ngheredigion mae gennym grŵp gwych o weithredwyr gwirfoddol sydd wedi brwydro yn erbyn y tywydd gaeafol i ganfasio ledled y sir. Mae’r ymgyrch wedi mynd o nerth i nerth, rydyn ni wedi gallu hyrwyddo a thrafod ein maniffesto ysbrydoledig, ac wrth gwrs ychydig ddyddiau yn ôl ymwelwyd â ni gan Jeremy Corbyn ei hun. Roedd yn eithaf hyfryd gweld ei fws wedi’i barcio ar y prom yn Aber! Mae’r etholaeth bellach wedi’i chydnabod fel sedd ymylol ac rydym yn obeithiol ein bod wedi adeiladu ar y cynnydd enfawr a enillwyd gennym yn 2017, i gyrraedd y cynnydd o 4.5% sydd ei angen arnom y tro hyn i ethol AS benywaidd cyntaf Ceredigion i San Steffan.

Yn anochel rydym wedi cael trafodaethau am Brexit, ond mae pobl hefyd yn poeni am y goblygiadau i etholaethau gwledig fel Ceredigion os fydd y Torïaid yn ennill mwyafrif. Mae llawer o bobl yn cydnabod mai Llafur yw’r unig blaid sydd â’r niferoedd a’r ewyllys i sicrhau newid radical, a’r ymrwymiad credadwy i gynyddu cyllid i Gymru. Mae llawer o gefnogwyr Llafur a bleidleisiodd yn dactegol yn 2017 wedi dweud wrthym y byddan nhw y tro yma yn pleidleisio â’u calonnau dros gymdeithas garedig a thecach sy’n gweithio er budd y llu yn lle’r lleiafrif. 

Mae’r ymgyrch lleol wedi bod yn un gadarnhaol a chyffrous, ac rwy’n falch ac mor ddiolchgar i’m holl gymrodyr sydd wedi gweithio mor galed i chwalu’r myth ras dau geffyl a phlannu’r blaid Lafur yn gadarn yn y ras yng Ngheredigion. Wrth i ni glou heddiw, ni allaf helpu ond deimlo’n obeithiol ein bod ni efallai wedi’i gneud hi y tro yma.”

 

23:08

Y chwech ymgeisydd heno yng Ngheredigion – ydych chi’n nabod wyneb pawb?

Democratiaid Rhyddfrydol
y Blaid Werdd
Plaid Cymru
Llafur
Ceidwadwyr
Brexit Party

23:01

NEWYDDION

Mae’r Ceidwadwyr wedi ennill Pentre Sali Mali! (yn ôl y sampl o’r cownt)

Jac y Jwc yn rial Tori, mae’n amlwg… ?

22:51

Y sïon cynta’, edrych fel bod ras dau geffyl gwahanol yng Ngheredigion eleni. Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr fydd yn gyntaf ac yn ail ond ym mha drefn?

Sampl Felinfach yn wych i Blaid Cymru, tra bod y Ceidwadwyr yn cipio Pennant.

22:44

22:43

Y bocs mae pawb ’di bod yn aros am! Tybed pwy ma’ Jac y Jwc a Bili Bom Bom wedi pleidleisio dros?

22:38

Os na’ chi’n cofio, dyma ganlyniad yr Etholiad Cyffredinol diwethaf, yn 2017.

O’dd hi’n dynn!

  • Plaid Cymru – Ben Lake – 11,623   29.2%
  • Dem Rhydd – Mark Williams – 11,519    29%
  • Llafur – Dinah Mulholland – 8,017   20.2%
  • Ceidwadwyr – Ruth Davis – 7,307   18.4%
  • UKIP – Tom Harrison – 602   1.5%
  • Y Blaid Werdd – grenville Ham – 542   1.4%
  • Y Lwnis – Syr Dudley the Crazed – 157   0.4
Hywel Llyr Jenkins
Hywel Llyr Jenkins

Noson a hanner oedd hi yn 2017. Dim ond un cyfrif bydd angen heno gobeithio, gan weld cynnydd ym mhleidlais Ben Lake.

Mae’r sylwadau wedi cau.

22:28

Yr exit poll cenedlaethol yn darogan y bydd Plaid Cymru yn colli sedd, ac yn mynd o 4 i 3.

Ai Ceredigion fydd yn colli mas?

Mae tîm Ben Lake wedi cyrraedd y cownt yn dawel hyderus o gadw gafael ar y sedd. Dyma farn Rhodri Evans, un o’r ymgyrchwyr lleol, erbyn heno –

“Mewn ymgyrch a nodweddwyd gan ddyddiau byr, llwydaidd, a sesiynau ymgyrchu cyfatebol o fyr, mae ymwybyddiaeth trigolion Ceredigion o Ben Lake wedi bod yn belydryn cadarnhaol a dorrodd trwy’r diflastod a chysylltwyd â’r oerfel a’r glaw. Roedd yn amlwg ar garreg y drws fod gwaith diflino Ben dros y ddwy flynedd diwethaf wedi gwneud dylanwad ar etholwyr Ceredigion. Roedd ond rhaid crybwyll ymdrechion egnïol Ben ar achosion megis yr ymgyrch i achub bad achub Cei Newydd, neu i ddiogelu taliadau pensiwn y menywod WASPI i ennyn cyfaddefiad fod Ben, yn ei gyfnod fel Aelod Seneddol wedi gweithio’n galed i neud gwahaniaeth ledled Ceredigion, ac yn genedlaethol. Ar sail ei lwyddiannau lu, gobeithiwn y bydd Ben yn cael ei ailethol erbyn bore fory, gan adlewyrchu’r gwaith arbennig mae eisoes wedi ei gyfrannu i’r Sir, i’w Blaid, ac i’w genedl, a chyfiawnhau ei weledigaeth i Geredigion i’r dyfodol.”