Sori! Mae’n bosib na fydd dy borydd yn gweithio’n iawn gyda’r safle ar hyn o bryd. Ry’n ni’n annog pawb i ddefnyddio fersiynau diweddar o Firefox, Safari neu Chrome yn ystod y cyfnod profi. Pa borydd sy gen i?

Trefniadau newydd busnesau gogledd Ceredigion

Sut mae busnesau lleol yn addasu i’r coronafeirws?

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Mae holl fusnesau’r fro wedi gorfod addasu, ac addasu eto, i ddelio â heriau’r coronafeirws.

Dyma restr ‘fyw’ ddylsai fod yn ddefnyddiol i bobol sy’n byw yng ngogledd y sir – mae’n cynnwys manylion oriau agor newydd ambell un, a threfniadau cludo rhai eraill.

mae ‘na lawer mwy o fusnesau ‘na hyn ar agor ac yn cynnig gwasanaeth hollbwysig yn Aberystwyth a’n pentrefi lleol wrth gwrs, felly ewch ati i ychwanegu at y rhestr gyda gwybodaeth o’ch pentre chi.

Crëwch gyfrif (y botwm Ymuno ar dop y sgrîn) a nodwch sylw ar waelod y stori.

Aberystwyth

Cigyddion

 • Cigydd Rob Rattray: Ar agor, yn cludo bwyd, a gwasanaeth casglu lle mae nhw’n rhoi’r bwyd yn eich car heb cysylltiad uniongyrchol.
 • Cigydd Penparcau: Ar agor, ac yn cludo bwyd. Archebwch drwy anfon neges Facebook neu drwy ffonio 01970 611022.
 • Cigydd Morgans: Siop ar agor. Cludo bwyd, ffoniwch 01970 612243 neu 07854 878833, neu anfonwch neges Facebook.

Siopau bwyd

 • Treehouse: Wedi symud y til i’r ffenest, felly does dim angen mynd mewn i’r siop. Cynnig gwasanaeth cludo yr un diwrnod / diwrnod wedyn, i rheini wirioneddol mewn angen. Posib neud archeb drwy ebostio morganne@tcth.co.uk
 • Ultracomida: Oriau newydd 10-2 Llun-Gwener. Yn cludo i’ch drws os rydych yn ebostio accounts@ultracomida.co.uk
 • Marchnad Bysgod Jonah: Wedi cau’r siop, ond dal i gludo bwyd. Archebwch drwy ffonio 01970 615492 neu ebostio info@jonahsfish.co.uk

Caffis / Bwytai

 • Byrgyr: Wedi cau.
 • Medina: Wedi cau.
 • Spartacus: Siopau wedi cau. Dal i gludo bwyd, archebwch ar ap JustEat neu drwy ffonio 01970 625885.
 • Caffi Express: Cludo bwyd. Archebwch drwy ffonio 07791 596400.

Fferyllfeydd

 • Boots, Aber: Oriau agor newydd – 10-5 Llun-Sadwrn, 10-4 Sul.

Borth

 • Fferyllfa Borth: Cludo nwyddau.
 • Premier Stores, Borth: Cludo nwyddau.

 

Tal-y-Bont, Taliesin a Tre’r Ddôl

 • Cletwr: Caffi ar gau. Oriau’r siop wedi newid i 9-5 Llun-Sadwrn (ar gau dydd Sul). Cludo i ardal Llangyfelin.
 • Fferyllfa Tal-y-bont: Cludo nwyddau.
 • Mae Garej Davmor Tal-y-bont ar agor, yn cynnwys eu siop sydd yn gwerthu bara, llaeth, bwyd tun a bwyd rhew ag ati.
 • Mae Cigydd Penygarn, Bow St yn cynnig gwasanaeth dosbarthu gan gynnwys I Dal-y-bont.

 

Bow Street a Llandre

 • Tafarn Rhydypennau: Cludo bwyd, ffoniwch 01970 867888.
 • Fferyllfa Tal-y-bont: Cludo nwyddau.
 • Spar, Bow Street, yn cynnwys swyddfa’r post, ar agor 7 y bore tan 10 y nos, bob dydd: Cludo nwyddau i’r rheini sydd yn hunanynysu – ffoniwch 01970 828282 neu 07771 692732.
 • Cigydd Bow Street: ar agor 8.30 tan 5, Llun i Sadwrn, yn gwerthu cig, bara, llysiau, llaeth, cawsiau ac yn y blaen. Yn derbyn archebion dros y ffon – 01970 828 447 – ac yn dosbarthu nwyddau.
 • China House: wedi cau.
 • Crefftau Pennau: wedi cau.
 • Garej Rhydypennau: ar agor fel arfer.

Penrhyn-coch a’r cylch

 • Garej Tymawr:  Oriau Agor 9.00-5.00. Yn fodlon cludo nwyddau i’r henoed a’r bregus ardal Trefeurig. (01970) 828330
 • Siop / Swyddfa Post: Oriau Agor 7.00am-9.00pm (01970) 828312 neu sioppenrhyn@btinternet.com. Barod i gludo nwyddau i’r rhai sy’n hunanynysu ardal Trefeurig.

Llanilar

 • Siop Llanilar: Oriau Agor: 07:45 – 18:00. (01974) 241338 neu llanilarvillageshop@hotmail.com. Mae’r siop ar agor o hyd ar gyfer bwyd a phapurau. Dau gwsmer yn unig yn y siop yr un pryd. Cysylltwch ynglŷn â chludo nwyddau i ran sy’n hunanynysu.
 • Bwyty’r Falcon: Roedd y Falcon yn cynnig cludo prydau bwyd i bobl o fewn y fro, ond maent wedi penderfynu cau er mwyn diogelu eu cwsmeriaid a’u staff.
 • Garej Ystwyth Garage: Wedi cau. Mewn argyfwng, ffoniwch Jason ar 07866 564303. Profion MOT: mae’r cyfnod wedi’i estyn am 6 mis.

Ymuna â’r sgwrs

Phil Davies
Phil Davies

Mae Garej Davmor Tal-y-bont ar agor, yn cynnwys eu siop sydd yn gwerthu bara, llaeth, bwyd tun a bwyd rhew ag ati.
Mae Cigydd Penygarn, Bow St yn cynnig gwasanaeth dosbarthu gan gynnwys I Dal-y-bont.

Medi James
Medi James

Maeth y Meysydd, Aberystwyth yn dal ar agor er oriau byrrach, gallwch eu hebostio maethymeysydd@hotmail.com neu ffonio 01970615791
Pelican Aberystwyth hefyd yn bobi bara fel slecs 01970627639

Eurwen Booth
Eurwen Booth

Helo Medi. Chi eich dau yn iawn?

Eurwen Booth
Eurwen Booth

Diolch Craig a Rhiannon siop bysgod Jonah. Swper ardderchog!

Eurwen Booth
Eurwen Booth

Lot o gymhennu a phlannu yn yr ‘ardd’ gefn.