BLOG BYW: Ymateb bro Aber i helynt y coronafeirws

Blog byw am yr effeithiau a’r datblygiadau diweddaraf ynghylch Covid 19 yn ardal BroAber360

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Am ddim i BroAber360 / Papurau Bro

Blog byw am yr effeithiau a’r datblygiadau diweddaraf ynghylch Covid 19 yng ngogledd Ceredigion.

Dyma gyfle i chi rannu diweddariadau pwysig am ddigwyddiadau a gweithgareddau ar lawr gwlad, a chasglu’r enghreifftiau o bobol sy’n gwneud pethe positif dros eraill yn ein cymunedau.

  • Gohirio digwyddiadau, ond llu o drigolion yn ein pentrefi a threfi yn dechrau system cyfaill i helpu’r henoed a’r rhai mewn angen

09:30

Diweddariad gan Ysgol Penweddig

Coronafeirws: cau Ysgol Penweddig yn Aberystwyth

Yr ysgol yn annog disgyblion i baratoi i weithio ar lein.

09:20

Am ddim i BroAber360 / Papurau Bro

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig wedi cau.

Mae Golwg360 ar ddeall fod Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig ar gau heddiw oherwydd y coronafeirws.

Cadarnhaodd yr Ysgol wrth Golwg360 fod y dewis i gau’r ysgol wedi cael ei wneud er mwyn glanhau’r adeilad heddiw fel mesur diogelwch.

 

Darllenwch fwy am hyn ar Golwg360

18:00

Gwasanaeth Dosbarthu gan Siopau Lleol Aberystwyth

Mae’r Cigydd Rob Rattray wedi cyhoeddi eu bod nhw’n cyd weithio a Marchnad Bysgod Jonah’s yn nhref Aberystwyth er mwyn darparu gwasanaeth dosbarthu bwyd i’r henoed a phobol sydd yn bryderus ynglŷn a gadael eu cartref.

Ydych chi’n cynnig gwasanaeth tebyg? Defnyddiwch y Blog Byw yma i rannu â cwsmeriaid.

🚚 *GWASANAETH DOSBARTHU🚚Os ydych yn bryderus ynglŷn â gadael eich cartref neu ynghylch berthnasau mewn oed, rydym ni a…

Posted by Rob Rattray Butchers on Tuesday, 17 March 2020

🐟🚚 *GWASANAETH DOSBARTHU JONAH'S*🐟🚚Os ydych yn bryderus ynglŷn â gadael eich cartref neu ynghylch berthnasau mewn oed,…

Posted by Jonah's Fishmarket / Marchnad Bysgod Aberystwyth on Friday, 13 March 2020

16:24

Bydd Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gau i ymwelwyr o 6pm heddiw (Dydd Mawrth 17 Mawrth) hyd yr hysbysir yn wahanol. Diogelwch ein cynulleidfaoedd a’n staff yw ein prif flaenoriaeth wrth wneud y penderfyniad hwn. Byddwn yn parhau i ddilyn cyfarwyddyd ynglyn â phryd y byddwn yn ail ddechrau ein rhaglen.

Mae’r Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd wedi prynu tocynnau i drefnu ad-daliadau ac i roi gwybodaeth am ddyddiadau sydd wedi eu hail drefnu ond gofynnir i chi fod yn amyneddgar gan fod ‘na gannoedd o bobl i gysylltu â nhw. Byddwn yn diweddaru ein gwefan a’n cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, felly cadwch olwg ar y newyddion diweddaraf.

Diolch am eich amynedd, dealltwriaeth a chydweithrediad. Anfonwn ein dymuniadau gorau at bawb yn ystod y cyfnod anodd hwn ac ‘rydym yn wir werthfawrogi eich cefnogaeth. Cadwch yn ddiogel an edrychwch ar ôl eich gilydd.

16:24

Horeb, Penrhyn-coch

CAPEL HOREB, Penrhyn-coch

Yn unol â chyfarwyddyd diweddaraf y Llywodraeth ni chynhelir oedfaon na Chlwb Sul am gyfnod amhenodol. Os oes angen cymorth ymarferol ar unrhyw un rhowch wybod i’r Swyddogion. Cymerwch ofal!

16:23

Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn monitro’r sefyllfa

“Rydym yn monitro’r sefyllfa’n barhaus ac mewn cysylltiad dyddiol gyda Llywodraeth Cymru a’n partneriaid allweddol.

“Ar hyn o bryd, ein gobaith yw cynnal Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Nhregaron o 1-8 Awst, ac mae’r staff yn parhau i weithio’n galed er mwyn gwireddu hyn.”

15:51

Dim cynlluniau i gau Coleg Ceredigion ar hyn o bryd

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynlluniau i gau unrhyw un o gampysau’r Coleg Ceredigion.

Fodd bynnag, mae uwch Dîm Arweinyddiaeth y Coleg yn cynllunio ar gyfer cau.

Mewn datganiad dywedodd y Coleg:

“Diogelwch ein dysgwyr, ein gweithwyr, a’n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth.

“Ar hyn o bryd, os ydych yn iach, dylech fynychu’r holl wersi ar yr amserlen, a lleoliadau, oni bai bod tiwtor eich cwrs neu eich tiwtor personol yn rhoi gwybod fel arall i chi.

“Byddem yn annog yn gryf eich bod yn parhau i gynllunio a pharatoi ar gyfer eich arholiadau a’ch asesiadau sy’n agosáu.”

Darllenwch y datganiad llawn ar wefan Coleg Ceredigion.

15:26

Emyn dros 60, 2019

EISTEDDFOD GADEIRIOL PENRHYN-COCH 2020

Yn sgîl y pryderon ynglŷn â COVID-19 penderfynwyd canslo Eisteddfod eleni oedd i’w chynnal ddydd Gwener 24 a dydd Sadwrn 25 o Ebrill 2020. Byddwn yn cadw y cynnyrch llenyddol gyrhaeddodd eisoes gan obeithio gallu trefnu Eisteddfod 2021 pan ddaw cyfle.

14:15

Dim dirwyon llyfrgell am 3 mis

Llun Llyfrgell Ceredigion

Mae Llyfrgell Ceredigion wedi cyhoeddi na fydd neb yn wynebu dirwyon am ddychwelyd llyfrau yn hwyr dros y 3 mis nesaf.

Mewn datganiad dywedodd Llyfrgell Ceredigion:

“Dydy ni ddim am i bobol boeni am ddychwelyd llyfrau yn hwyr dros y cyfnod hwn, felly ar gyfer y 3 mis nesaf ni fyddwn yn rhoi dirwy i neb. Os ydych angen adnewyddu eich llyfrau neu edrych ar fenthyg e-lyfrau neu e-lyfrau siarad ffoniwch un o’n llyfrgelloedd am fwy o wybodaeth.”

Am ragor o wybodaeth cliciwch yma

14:03

Cau’r Llyfrgell Genedlaethol i’r Cyhoedd

Cau'r Llyfrgell i'r CyhoeddYn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 ac er lles ein darllenwyr ac ymwelwyr, bydd…

Posted by Llyfrgell Genedlaethol Cymru | The National Library of Wales on Tuesday, 17 March 2020

 

Darllenwch mwy am hyn ar Golwg360