Cau 25 o strydoedd Aberystwyth i greu parthau diogel

Bydd strydoedd yn Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi, a Chei newydd yn cau i greu parthau diogel

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360
Cyngor Sir Ceredigion

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cadarnhau pa strydoedd fydd yn cau yn Aberystwyth er mwyn creu parthau diogel.

Bydd strydoedd yn Aberystwyth, Aberaeron, Aberteifi a Chei Newydd yn cau rhwng 11 y bore – 6 yr hwyr bob dydd o ddydd Llun, Gorffennaf 13 ymlaen.

Bydd parthau diogel hefyd yn cael eu cyflwyno yn Aberporth, Borth, Llanbedr Pont Steffan a Thregaron yn yr wythnosau nesaf a bydd opsiynau yn cael eu harchwilio ar gyfer Llandysul.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ceredigion: “Bydd y gofod a fydd yn cael ei greu drwy gael gwared â thraffig yn ystod y dydd yn caniatáu i’r cyhoedd symud yn ddiogel o fewn y parthau, a hefyd yn caniatáu i fasnachwyr a busnesau ddefnyddio mwy o’r ardal y tu allan.”

Ymgynghori â busnesau a phobol leol

Mae Maer tref Aberystwyth, Charlie Kingsbury eisoes wedi cefnogi cynlluniau Cyngor Sir Ceredigion i gau strydoedd yn nhrefi’r sir.

Er hyn mae Charlie Kingsbury wedi pwysleisio ei bod yn bwysig ymgynghori â busnesau a phobol leol.

“Dw i’n cytuno gyda’r Cyngor Sir mai iechyd yw’r flaenoriaeth”, meddai.

“Mae’n bwysig fod pobol yn ddiogel, ac yn gallu cadw pellter cymdeithasol er mwyn cadw cyfradd yr haint yn isel yn yr ardal.

“Er hyn, mae’n hanfodol fod unrhyw gynnig yn delio gyda phryderon trigolion a busnesau’r dref.”

Ailddiffinio llefydd i fasnachu

Yn ôl llefarydd ar ran Cyngor Sir Ceredigion bydd llefydd i fasnachu yn cael eu “hailddiffinio”.

“Bydd ein trefi’n edrych yn wahanol i sut y gwnaethant ychydig fisoedd yn ôl.

“Bydd y newidiadau yn golygu y gall busnesau ailagor yn ddiogel tra hefyd yn sicrhau iechyd a diogelwch trigolion ac ymwelwyr.”

“Bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu â masnachwyr a perchnogion busnesau er mwyn sicrhau y gellir trefnu i dderbyn cyflenwadau.

“Fodd bynnag, cynghorir busnesau i wneud trefniadau i dderbyn cyflenwadau y tu allan i’r cyfnod cau, a dim ond pan na fydd hynny’n bosibl y dylid cysylltu â’r Cyngor i drefnu cymorth brys neu annisgwyl.”

Strydoedd fydd yn cau yn Aberystwyth rhwng 11 y bore a 6 yr hwyr:

1. Stryd Powell: o Stryd y Bont tua’r dwyrain am oddeutu 2 fetr

2. Lôn Gefn: o Stryd y Bont tua’r dwyrain am oddeutu 5 metr

3. Stryd y Frenhines: o Stryd y Bont i’r Ffynnon Haearn

4. Lôn Rhosmari: o Faes Iago i Stryd y Bont

5. Maes Iago: o’r Stryd Uchel i’r Stryd Fawr

6. Y Stryd Fawr: o Stryd y Castell i Stryd y Bont

7. Y Stryd Fawr Isaf: o Stryd y Castell i Faes Lowri

8. Stryd y Castell: o Stryd yr Efail i Stryd y Brenin

9. Y Stryd Newydd: o Faes Lowri i Heol y Wig

10. Stryd y Brenin: o Faes Lowri i Heol y Wig

11. Heol y Wig: o’r Stryd Fawr i Lan-y-môr

12. Y Porth Bach o Heol y Wig i Stryd y Popty

13. Stryd y Popty: o’r Stryd Fawr i Faes Alfred

14. Stryd Portland: o Stryd y Popty i Ffordd y Môr

15. Maes Alfred: o Stryd y Popty i Stryd y Gorfforaeth

16. Stryd y Gorfforaeth: o Ffordd y Môr i Faes Alfred

17. Ffordd y Môr: o Lan-y-môr i Sgwâr Owain Glyndŵr

18. Stryd y Baddon: o Ffordd y Môr tua’r dwyrain am oddeutu 5 metr

19.Stryd Portland: o Ffordd y Môr tua’r dwyrain am oddeutu 5 metr

20. Ffordd Portland: o Ffordd y Môr tua’r dwyrain am oddeutu 10 metr

21. Lôn Cambria: o Ffordd y Môr i’r Ffynnon Haearn

22. Stryd yr Undod: o Ffordd Alexandra i Lôn Cambria

23. Y Ffynnon Haearn: o’r Stryd Fawr i Ffordd Alexandra

Strydoedd fydd yn cau yn llwyr yn Aberystwyth

24. Rhodfa Fuddug: o Faes Albert tua’r gogledd i ddiwedd y ffordd

25. Ffordd yr Orsaf Heddlu: o Rodfa Fuddug i Forfa Fawr

Maer Aberystwyth yn cefnogi cynllun i gau strydoedd y dref

Lleu Bleddyn

Cyngor Ceredigion am gau strydoedd yn nhrefi’r sir i gerbydau er mwyn creu parthau diogel i gerddwyr