Ras y Ddau Gopa yn dychwelyd yn yr heulwen

Yn dilyn absenoldeb anorfod oherwydd Covid roedd yn braf gallu croesawu yn ôl ras boblogaidd

gan Deian Creunant

Janos yn fuddugol

Rhedwyr yn barod i fynd

Enillwyr y Ddau Gopa

Un o rasys mwyaf poblogaidd canolbarth Cymru yw Ras y Ddau Gopa sydd yn manteisio ar dirwedd naturiol Aberystwyth.

Denodd heulwen cynnes yr Hydref bron i 140 o redwyr i redeg y ras 7.2 milltir gyda phobl ifanc eiddgar hefyd yn cystadlu wrth iddynt hwythau fentro ar Ras Consti – ychydig yn fyrrach ond yr un mor heriol.

Mae’r brif ras yn cychwyn wrth ymyl y bandstand cyn mynd i gyfeiriad hafan y bad achub a chroesi pont Trefechan a’r ddringfa gyntaf i gopa Pen Dinas. Roedd y ffordd i lawr yn wlyb a mwdlyd i lawr cyn dychwelyd ar hyd y prom lle’r oedd yr ail ddringfa, Craig Glais, yn wynebu’r rhedwyr, cyn gorffen gyda disgyniad cyflym ac ar draws y prom i’r llinell derfyn.

Wedi’i threfnu gan Glwb Athletau Aberystwyth, roedd cynrychiolaeth gref o’r clwb gyda dros 30 o aelodau yn cymryd rhan, ac enw cyfarwydd iawn o’r clwb groesodd y llinell derfyn yn gyntaf.

Rhedodd Janos Vranek y pellter mewn amser o 45.55, dros funud a hanner o flaen ei wrthwynebydd agosaf, ac yn naturiol roedd wrth ei fodd,

“Gan nad yw’r ras wedi ei rhedeg ers rhai blynyddoedd dyma’r tro cyntaf i mi fentro’r cwrs. Mae’n gwrs gwych, gan fanteisio ar y dirwedd naturiol yma yn Aberystwyth – gyda dringfeydd heriol ond rhediadau cyflym am i lawr a’r tywydd bendigedig yn goron ar y cyfan. Rwy’n edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf yn barod.

Daeth llwyddiannau pellach i Glwb Athletau Aberystwyth gydag Aled Hughes yn sicrhau buddugoliaeth categori oedran mewn amser o 51.48 a Lynwen Huxtable eto yn dod i’r brig yn ei chategori oedran hithau mewn amser o 58.26. Sicrhaodd Ruth Flatman y 3ydd safle yn ei chategori oedran gydag amser o 1.14.03.

Rhaid rhoi sylw arbennig hefyd i Ifan Lloyd o Swansea Harriers a orffennodd yn y 6ed safle mewn amser o 49.58, gan ennill ei gategori oedran, ond yn bwysicach na hynny fe oedd enillydd cyntaf erioed Ras y Ddau Gopa yn yr 1980au pan yn rhedeg dros Aberystwyth.

Daeth llwyddiant hefyd i’r clwb yn y rasys iau gyda Yasmin Evans, Enfys Rowlands, Nel Dafis, Oli Lerigo, Ifan Jones a Llew Schiavone i gyd yn sicrhau buddugoliaethau categori oedran wrth iddynt gymryd rasio her Consti.

Ymhlith y noddwyr eleni roedd Cyngor Tref Aberystwyth ac roedd maer y dref, y Cynghorydd Kerry Ferguson, yn falch iawn o weld y digwyddiad yn ei ôl,

“Roedd yn wych gweld cymaint o bobl, rhedwyr a chefnogwyr, yma yn Aberystwyth ac yn cymryd rhan mewn achlysur sy’n amlygu rhinweddau ein tref fendigedig. Heb os, bu’r tywydd gwych yn help ond sicrhaodd y bydd Ras y Ddau Gopa yn aros yn hir yn y cof.

“Hoffwn longyfarch yr holl gystadleuwyr ac yn arbennig y trefnwyr am eu gwaith caled a’u hymroddiad i lwyfannu ras mor gofiadwy.”

Derbyniodd pob rhedwr gardiau hardd a roddwyd ac a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer y digwyddiad gan Lizzie Spikes a’r tîm yn Driftwood Designs a wnaeth hefyd gyfrannu cardiau a fframiau’r enillwyr hefyd. Ar gyfer y rasys iau rhoddwyd gwobrau o becynnau o lyfrau gan weisg Y Lolfa a Firefly.

Roedd Louise Barker yn un o’r tîm o drefnwyr oedd wrth ei bodd yn gweld y ras yn dychwelyd,

“Ar ôl Covid byddai wedi bod yn hawdd anghofio am y ras hon a pheidio â’i hail gyflwyno ond roeddem yn teimlo ei fod yn ddigwyddiad pwysig i’w gynnal yn y calendr rasio. Mae hefyd yn manteisio ar ddau o’n hasedau naturiol mwyaf adnabyddus yma yn Aberystwyth gyda’r promenâd hardd yn cysylltu Pen Dinas a Chraig-Glais ac yn cynnig cwrs rhedeg naturiol.

“Gobeithio y gallwn yn awr adeiladu ar lwyddiant eleni ac mae’n edrych yn debygol y bydd Ras y Ddau Gopa yn para am flynyddoedd lawer i ddod.

Gallwch weld y canlyniadau yn llawn ar wefan clwb athletau Aberystwyth.