Casglu sbwriel

Cynghorwyr tref Plaid Cymru Aberystwyth a chyfeillion yn casglu sbwriel

Maldwyn Pryse
gan Maldwyn Pryse
Ar ddechrau'r gwaith

Rhai o’r criw ar ddechrau’r dasg!

Ar ddiwedd y dasg!

Llond car o fagiau yn barod i’w gwaredu!

Sbwriel

Bydd rhaid cysylltu â gwasanaeth Clic Cyngor Sir Ceredigion i dynnu sylw at hyn.

Am orig ar fore a phnawn Sul, bu cynghorwyr tref Plaid Cymru a chyfeillion yn casglu sbwriel fel rhan o ymgyrch cyson i gael tref daclus a glân.

Trefnwyd y gweithgaredd gan y Cynghorydd Alun Williams, Cynghorydd ward Bronglais sydd hefyd yn Gynghorydd Sir ward Morfa Glais ac yn aelod o’r cabinet.  Braf oedd gweld cynifer wedi dod at ei gilydd a bu hyn yn sicr yn help i ysgafnhau’r gwaith.

Y tro hwn, canolbwyntiwyd ar strydoedd y dre o Ffordd Llanbadarn, tros y Buarth, canol y dref draw i’r môr ynghyd â Ffordd y Gogledd a’r strydoedd cyfagos.  Yn y dyfodol, bydd cyfle i gychwyn ar y gwaith o gasglu sbwriel i lawr coedlan Plascrug.

Os oes problem sbwriel yn eich ardal a wnewch chi roi gwybod i’r cynghorwyr er mwyn targedu’r ardal yn y dyfodol neu dynnu sylw at broblem fwy difrifol drwy wasanaeth Clic y Cyngor Sir.

Y nod yw cael cymuned lan a thaclus y gall pobl ymhyfrydu ynddi.  Wrth gwrs, mae gan bawb ran a chyfrifoldeb yn hyn a thrwy gydweithio bydd modd cyrraedd y nod.  Bydd y rhaglen plannu blodau yn y gwelâu a’r gerddi yn parhau ac edrychwn ymlaen i weld ffrwyth y llafur tros y gwanwyn a’r haf.