Penparcau yn cerdded y llwybr i lesiant

Prosiect i gerddwyr yn cael ei ariannu dan adain Fforwm Cymunedol Penparcau

Mererid
gan Mererid

Mae Penparcau ymysg y 18 o gymunedau fydd yn cael offer a hyfforddiant dan y prosiect Llwybrau i Lesiant gan ofal Ramblers Cymru. Llongyfarchiadau i bawb fu’n gweithio ar y cais.

Rhwng 2022 a 2023, bydd Llwybrau i Lesiant yn rhoi’r offer a’r hyfforddiant i gymunedau ledled Cymru i wella natur a mynediad i gerdded yn eu hardaloedd lleol.

Derbyniwyd cyllid i’r prosiect drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru -Rhaglen Datblygu Wledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mae prosiect blaenllaw £1.2m Ramblers Cymru, yn sbardun allweddol i’n gweledigaeth i roi cerdded wrth galon cymunedau drwy wella mynediad i fannau gwyrdd. Rydym yn rhoi’r cymunedau a ddewiswyd yr offer a’r hyfforddiant am ddim sydd eu hangen i nodi a dylunio llwybrau newydd a gwella ac uwchraddio rhai sy’n bodoli eisoes, i gyd gyda chefnogaeth eu swyddog prosiect rhanbarthol lleol.

Byddant yn gweithio gyda Chyngor Sir Ceredigion, Wildlife Trusts Wales a Choed Cadw, Yr Ymddiriedolaeth Coetiroedd yng Nghymru, i wella’r amgylchedd lleol i fyd natur ffynnu.

Gyda gweithgareddau fel plannu coed, hau blodau gwyllt a diwrnodau gweithgareddau bywyd gwyllt, mae digonedd o weithgareddau i bob oed a chefndir gymryd rhan ynddynt.

Dan arweiniad y gymuned, ar gyfer y gymuned

Mae Ramblers Cymru yn credu, drwy fuddsoddi mewn uwchsgilio, arfogi, cefnogi ac arwain gwirfoddolwyr lleol i reoli a chynnal llwybrau ymarferol a chynnal a chadw a gwella cynefinoedd, y bydd ymgysylltu â’r gymuned, llwybrau a mannau gwyrdd yn cael ei gryfhau. Yn y pen draw, bydd hyn yn cysylltu pobl â manteision iechyd a lles natur a gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored.

Dywedodd Ramblers Cymru

Bydd y prosiect hwn nid yn unig yn canolbwyntio ar uwchraddio llwybrau cerdded presennol, ond bydd hefyd yn nodi ac yn datblygu rhai newydd. Bydd 5 llwybr i bob cymuned yn cael eu datblygu, gyda chyfanswm o 9 llwybr sy’n addas i deuluoedd yn cael eu creu yng Nghanolbarth Cymru.

Rydym eisiau rhoi cerdded wrth galon cymunedau ac rydym am annog mwy o bobl ledled Cymru i fynd allan i gerdded. Byddwn yn gwneud hyn drwy ddarparu mwy o wybodaeth a chymhelliant gyda 1 fesul cymuned a 2 feinciau newydd fesul cymuned a grëwyd.

Ble mae’r cymunedau eraill?

Ymgeisiodd 29 o gymunedau o dde a gorllewin Cymru a 35 o’r canolbarth a’r gogledd.

Y 18 cymuned lwyddiannus yw:

Gogledd Ddwyrain Cymru 

 • Cwm Clywedog/Parc Caia (Wrecsam)
 • Pwll Glas/Graig Fechan (Sir Ddinbych)
 • Llanfynydd (Sir y Fflint)

Gogledd Orllewin Cymru

 • Ynys Cybi (Ynys Môn)
 • Penmaenmawr (Conwy)
 • Penrhyndeudraeth (Gwynedd)

Canolbarth Cymru

 • Llechryd (Ceredigion)
 • Penparcau (Ceredigion)
 • Llanwrthwl a Rhaeadr (Powys)

De-ddwyrain Cymru

 • Grosmont (Sir Fynwy)
 • Greening Maindee (Casnewydd)
 • Chwe Cloch (Abertyleri)

De Orllewin Cymru  

 • Brynberian (Sir Benfro)
 • Llanybydder (Sir Gaerfyrddin)
 • Ystalyfera (Castell-nedd Port Talbot)

De Canolbarth Cymru

 • Treherbert (Rhondda Cynon Taf)
 • Creigiau, Pentyrch a Gwaelod-y-garth (Caerdydd)
 • Coety Uchaf (Pen-y-bont ar Ogwr)

Cysylltwch â Ramblers Cymru

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch â nhw.