Aber yn croesawu Osian ar ei daith drwy Gymru

Maer Aberystwyth Alun Williams a chriw yn dod i gwrdd Osian ar ei daith

Mererid
gan Mererid

I baratoi at Rali Cymdeithas yr Iaith yng Nghaerdydd dydd Sadwrn, 13eg o Dachwedd, mae Osian Jones ar daith beic o Gaernarfon i Gaerdydd.

Mae’r ymgyrchydd iaith o Wynedd yn galw ar gymunedau i weithredu ar yr angen am fwy o gartrefi.

Gan gychwyn o Gaernarfon bore Iau (11 o Dachwedd), mae Osian yn beicio’r 180 milltir i’r brifddinas cyn rali ar risiau’r Senedd.

Stopiodd Osian mewn sawl ardal a oedd eisoes dan bwysau gan y materion tai, gan gynnwys Porthmadog, Dolgellau a Machynlleth. Fory (dydd Gwener) bydd yn teithio o Aberystwyth drwy Lanbedr Pont Steffan a Bannau Brycheiniog, cyn y cymal olaf dydd Sadwrn trwy Ferthyr Tudful.

Bydd rali dydd Sadwrn ‘Nid yw Cymru ar Werth’, a drefnir gan Gymdeithas yr Iaith, yn cychwyn am 1:30 pm ac yn cael ei chynnal ar risiau’r Senedd ym Mae Caerdydd. Bwriedir rhoi llythyr i’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi’i lofnodi gan gannoedd o gynghorwyr cymunedol a thref ledled Cymru, yn annog iddo weithredu ar unwaith.

Y cynghorau tref o Geredigion sydd wedi cefnogi’r llythyr yn gyhoeddus yw:

 • Cyngor Tref Aberystwyth, Ceredigion
 • Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad, Ceredigion
 • Cyngor Cymuned Ystrad Fflur, Ceredigion
 • Cyngor Cymuned Llanbadarn Fawr, Ceredigion

ac yng ngweddill Cymru: –

 • Cyngor Cymuned Beddgelert, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Glantwymyn, Powys
 • Cyngor Cymuned Arthog, Gwynedd
 • Cyngor Tref Caernarfon, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Cenarth, Sir Gaerfyrddin
 • Cyngor Cymuned Crymych, Sir Benfro
 • Cyngor Tref y Bala, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Llanuwchllyn, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Tudweiliog, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Y Bontnewydd, Gwynedd
 • Cyngor Tref Criccieth, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Dolbenmaen, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Bethesda, Gwynedd
 • Cyngor Tref Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin
 • Cyngor Tref Pembre a Phorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin
 • Cynghorwyr Cyngor Cymuned Llanbedrog, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Llandygai, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Llanllyfni, Gwynedd
 • Cyngor Cymuned Llandderfel, Gwynedd
 • Cyngor Bro Trelech a’r Betws, Sir Gaerfyrddin

Dywedodd Osian

“Rydyn ni wedi cynnal rali yng Nghapel Celyn, pentref a gollwyd degawdau yn ôl, a rali arall yng Nghasnewydd yn Sir Benfro, ardal sydd dan fygythiad gan ail a chartrefi gwyliau ers blynyddoedd,

Felly bydd y rali hon ar risiau’r Senedd, gan fynd â’r neges yn syth at y Llywodraeth. A byddaf yn dod â’r neges glir gan gymunedau ledled Cymru sydd eisiau gweithredu. ”

Mae’r llythyr yn disgrifio sefyllfa lle gall rhai fforddio prynu ail neu drydydd tŷ, tra na all eraill sy’n dymuno byw mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith brynu hyd yn oed un, fel un “annerbyniol.”

Nid yw pryderon ynghylch poblogrwydd ail gartrefi yn ddim byd newydd, gyda phwysau cynyddol ar lawer o gymunedau Cymraeg eu hiaith eisoes wedi annog gweinidogion i addo “dull tri darn” o fynd i’r afael â’r tai am ddim i bawb.

Er bod mwy o ail gartrefi mewn rhai ardaloedd, dangosodd ffigurau a ryddhawyd dros yr haf fod 44% o’r holl eiddo a werthwyd yn Nwyfor Meirionnydd yn ystod 2020/21 i brynwyr nad oeddent yn bwriadu ei ddefnyddio fel eu prif breswylfa.

Mae ffigurau Cyngor Gwynedd yn nodi bod 60% o drigolion yn cael eu prisio allan o’r farchnad dai ar hyn o bryd gyda thua 11% o stoc gyfan y sir yn cael ei ddefnyddio fel ail gartrefi.

Cyn i Senedd Cymru allu rhyddhau unrhyw ddeddfwriaeth, mae ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch newidiadau posibl i drethi lleol a helpu cynghorau lleol i reoli effaith ail gartrefi ar fin cau’r wythnos nesaf.

Ond gan gydnabod bod Llywodraeth Cymru yn edrych ar y mater, mae’r llythyr yn annog y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i weithredu ar unwaith.

“Dyma rai o’r unig gymunedau yn y byd lle mae’r Gymraeg yn cael ei siarad â’i defnyddio fel iaith gymunedol, ac mae hynny’n gwneud dyfodol y cymunedau hyn hyd yn oed yn bwysicach,

Fel y gwyddoch (a diolchwn ichi am gydnabod bod problem yn bodoli), mae dyfodol y cymunedau hyn dan fygythiad gwirioneddol oherwydd nifer yr ail gartrefi a chartrefi gwyliau.

“Rydyn ni’n mawr obeithio y byddwch chi, fel ein Prif Weinidog, ac fel rhywun sydd wedi ymladd ar hyd eich oes yn erbyn anghyfiawnder cymdeithasol, yn cytuno bod y math hwn o sefyllfa yn gwbl annerbyniol.

“Am bron i hanner canrif, bu galw am weithredu i reoli’r farchnad dai a grymuso cymunedau lleol i sicrhau cartrefi a dyfodol i’w pobl. Am ddegawd mae ein Senedd wedi cael y pŵer i ddeddfu.

“Gofynnwn ichi ddefnyddio’r pŵer hwnnw o’r diwedd i sicrhau cyfiawnder i’n cymunedau – yn hytrach na chyfyngu eich hun i fân ddiwygiadau o drefn anghyfiawn yn y bôn.”