Aelodau’r CFfI yn y Ffair Aeaf

Llwyddiant i’r clybiau lleol

Enfys Medi
gan Enfys Medi
317250485_702223881547182

Angharad Davies, CFfI Trisant yn arwain yn y cylch yn y gystadleuaeth magu llo.

317339748_1337043063707779

Ynyr Siencyn, CFfI Talybont yn derbyn ei dystysgrif.

316872552_464870522350517

Ynyr Siencyn, CFfI Talybont, Gethin Davies, CFfI Lledrod a Gethin Morgans CFfI Llanwenog

316886487_1521798121653411

Meriel Evans, CFfI Llangwyryfon, Eiry Williams, CFfI Llangwyryfon, Steffan George, CFfI Lledrod a Gethin Davies, CFfI Lledrod

316881279_706789407261599

Tim Barnu Carcas Wyn yn derbyn eu tystysgrif

317264321_477874297777673

Eiry Williams, CFfI Llangwyryfon yn derbyn ei thystysgrif

317102702_654081689598333

Tom Evans, CFfI Trisant

317378944_2234688020042483

Dewi Davies, CFfI Llanddeiniol yn cymryd rhan mewn sialens coginio

317490307_521320696679445

Gethin Davies, pencampwr magu wyn, CFfI Llangeitho

Mae wedi bod yn ddeuddydd prysur yn Llanelwedd i’r ffermwyr ifanc.

Llongyfarchiadau mawr i’r aelodau ar eu llwyddiant. Mae’r ffair aeaf yn ddigwyddiad hyfryd, cartrefol ac yn gyfle da i gystadlu mewn amrywiaeth o gystadlaethau. Sgiliau amaethyddol sy’n cael eu profi’n bennaf a da gweld fod amaethwyr ifanc Ceredigion yn cyrraedd y brig.

Tîm Barnu Wyn Cigyddion

Llongyfarchiadau i Ynyr Siencyn, CFfI Talybont ar ddod i’r ail safle yn unigol dan 18 oed a daeth tîm CFfI Ceredigion yn 3ydd.

Cynllun Wyn CFfI Cymru

Llongyfarchiadau i Tom Evans, CFfI Trisant ar ennill y carcas oen gorau yn adran yr iseldir.

Tîm Barnu Carcas Wyn

Roedd pob un aelod o’r tîm wedi ennill y marciau uchaf am roi rhesymau yn Gymraeg. Ardderchog eich gweld yn defnyddio’r iaith Gymraeg a daliwch ati.

Daeth y tîm i’r safle cyntaf hefyd ar draws yr holl gystadlaethau felly canlyniadau cyson gan bob un ohonynt.

Cystadleuaeth Magu Llo

Llongyfarchiadau i Angharad Davies, CFfI Trisant ar ennill y gystadleuaeth magu llo. Cyfle i arddangos sgiliau stocmon wrth baratoi llo ar gyfer y sioe yw’r gystadleuaeth yma ac yn brofiad gwych i ffermwyr ifanc.

Rhaid sôn hefyd fod pencampwr magu wyn eleni yn dod o’r ardal, sef Gethin Davies ac yn aelod o CFfI Lledrod.

Mae aelodau eraill hefyd wedi mwynhau’r elfen o gymdeithasu a rhyngweithio sy’n elfen bwysig iawn o ddigwyddiadau fel hyn. Ar hyn o bryd mae Dewi Davies, CFfI Llanddeiniol yn is-gadeirydd pwyllgor materion gwledig CFfI Cymru ac un o’r digwyddiadau bu’n cymryd rhan ynddo yn rhinwedd ei rôl oedd sialens coginio!

Llongyfarchiadau i bawb. Cyfle gwych arall i aelodau’r CFfI.