Angen gwella Parc Chwarae Penparcau ar frys

Llofnodwch ein deiseb

gan Karen Roberts

Mae trigolion Penparcau ac ardal ehangach Aberystwyth eisiau i’r offer chwarae rhydlyd hen ffasiwn ar Barc Chwarae Penparcau gael ei ddisodli’n llwyr gan offer chwarae modern newydd sbon i’n plant.

Gofynnwn fel cymuned i’r gwaith hwn gael ei ariannu’n llawn gan Gyngor Tref Aberystwyth, a gofynnwn i chi lofnodi ein deiseb. 

Bydd gwella’r parc yn gwella lles y gymuned, yn creu cyfleoedd dysgu, yn cefnogi chwarae creadigol modern ac yn annog gweithgaredd corfforol.

Mae angen ailwampio ardal y Parc Chwarae yn llwyr: offer newydd, gatiau, ffensys a seddi. Rydym yn gofyn bod y Cyngor hefyd yn buddsoddi mewn cynnal cyfres o sesiynau chwarae dan arweiniad a gweithgareddau plant.

Mae’r parc chwarae yng nghanol y gymuned, mae’n agos at yr ysgol, canolfan gymunedol, caffi cymunedol, eglwysi lleol ac mae ger llwybr beicio. Mae hefyd ar y ffordd i’r ysgol i lawer o bobl. Mae’n adnodd mawr ei angen ar gyfer plant, teuluoedd a mudiadau lleol yr ardal.

Mae angen i’r offer newydd fod yn hygyrch i bawb a newid y gatiau fel bod y parc yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, rhieni â chadeiriau gwthio a phlant sydd â symudedd cyfyngedig. Hoffem hefyd weld gwell gweithgareddau draenio a chwarae yn cael eu hariannu yn ardal y parc.

Pan ymwelodd yr AS â’r safle, roedd yn amlwg ei fod wedi cael sioc.

Mae mwy o blant yn ward Penparcau nag eraill, ac eto ni fu llawer o welliant! Rydym yn amcangyfrif bod trigolion Penparcau yn talu bron i £200K i’r Cyngor Tref bob blwyddyn fel trethdalwyr, a hoffem weld yr arian hwnnw’n cael ei wario ym Mhenparcau (gallai hyn fod bron i £1 miliwn dros 5 mlynedd).

Yn ogystal â bod yn gyfle anhygoel i wella a chynnal ffitrwydd corfforol a lles meddyliol ein plant, bydd yn annog chwarae yn yr awyr agored, yn gwneud cysylltiadau diogel â chyfoedion a rhieni a bydd yn cryfhau ein cymuned. Mae’n ofod lle gallai rhieni gwrdd a gallai neiniau a theidiau fynd â’u hwyrion.

Llofnodwch y ddeiseb i ofyn i Gyngor Tref Aberystwyth fynd i’r afael â hyn ar frys.