Dau yn y ras am isetholiad Llanfarian…hyd yma

Plaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi dewis ymgeiswyr

IMG_52877a

Karen Deakin

Yn dilyn ymadawiad Geraint Hughes wedi blwyddyn fel cynghorydd Llanfarian, mae dwy blaid wleidyddol wedi cyhoeddi eu hymgeiswyr ar gyfer yr isetholiad.

Cynhelir yr isetholiad ar yr 20fed o Orffennaf, ond gyda nifer o bleidleiswyr post yn y ward, sydd yn dychwelyd eu pleidlais yn gynnar, mae’r ymgyrchu yn dechrau.

Karen Deakin o Gapel Seion yw ymgeisydd Plaid Cymru, ac wedi byw yn y ward erioed. Mae Karen yn weithgar iawn yn y gymuned, fel Cynghorydd Cymuned ers 2018, Cadeirydd y Cyngor Cymuned ers dros dair blynedd, a thrysorydd Neuadd y Paith am 6 mlynedd. O ddydd i ddydd, mae Karen yn gweithio yn Adran Gyllid Llyfrgell Genedlaethol Cymru, ac yn gweld hyn fel ffordd o amddiffyn cymuned sydd yn bwysig iawn iddi hi.

Dywed Karen:

“Rwy’n deall y pwysau sy’n wynebu pawb gyda’r sefyllfa economaidd bresennol a’r heriau rydyn ni’n wynebu mewn ardal wledig, a dyna pam yr hoffwn gael y cyfle i gynrychioli ein cymunedau fel Cynghorydd Sir. Rwyf wedi dysgu llawer o’r Cyngor Cymuned, ond rwyf wedi gweld fod angen llais ar y Cyngor Sir i sicrhau fod cymunedau Blaenplwyf, Capel Seion, Stad Ddiwydiannol Glanrafon, Llanfarian, Moriah a Rhydyfelin yn cael llais.”

David Raymond Evans yw ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol.  Mae’n fwy adnabyddus yn lleol fel “Truck” ac yn byw yn Llanfarian. Mae Truck yn ymwneud a grwpiau lleol gan gynnwys llywydd Clwb Rygbi Aberystwyth.

Dywedodd Mark Williams:

Bydd Truck Evans yn dod a chyfoeth o brofiad i’r cyngor ac yn gynrychiolydd aruthrol i bobol ward Llanfarian. O wasanaethu bysiau gwledig i lygredd yn ein hafonydd a’n mor, cynghorwyr y Democratiaid Rhyddfrydol sy’n gwneud y gwaith o ddwyn gweinyddiaeth Plaid Cymru i gyfrif. Mae ward Llanfarian angen Truck Evans i ymuno a nhw.

Nododd Ben Lake am Karen:

Rydym angen mwy o leisiau merched ar y Cyngor, yn arbennig rhai fel Karen sydd yn weithgar yn ei chymuned. Mae’n awyddus iawn i’ch cynrychioli ar y Cyngor Sir, er mwyn iddi wneud gwahaniaeth a chyfraniad pellach at y ffordd mae Llanfarian yn datblygu.

Bydd angen cyflwyno unrhyw enwebiadau cyn dydd Gwener y 23ain o Fehefin, ac mae’n bosibl y bydd ymgeiswyr pellach yn y rhestr derfynol o ymgeiswyr.