Ethol Cadeirydd newydd Cyngor Sir Ceredigion

Y Cynghorydd Paul Hinge, ward Tirymynach, yw’r Cadeirydd newydd

Megan Lewis
gan Megan Lewis
Cynghorydd Paul Hinge

Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion 2021-2022

Mae’r Cynghorydd Paul Hinge wedi’i ethol yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer 2021-2022 mewn Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd yn rhithiol ddydd Gwener 14 Mai 2021.

Daw hyn â chyfnod y Cynghorydd Gareth Davies fel Cadeirydd i ben, lle mae wedi llywio’r Cyngor drwy gyfnod heb ei debyg yn sgil pandemig y coronafeirws.

Ar ôl cael ei ethol yn Gadeirydd, derbyniodd y Cynghorydd Paul Hinge y swydd ac anerchodd y Cyngor gan ddweud bod dod yn Gadeirydd y Cyngor yn anrhydedd fawr.

Yn wreiddiol o Aberteifi, mae’r Cynghorydd Paul Hinge bellach yn byw yn Bow Street ac mae’n cynrychioli ward Tirymynach ar Gyngor Sir Ceredigion. Ef hefyd yw Hyrwyddwr Lluoedd Arfog y Cyngor, ac mae wedi ymgyrchu’n helaeth dros hawliau cyn-filwyr ar hyd y blynyddoedd ag yntau’n gyn-filwr ei hun.

Dywedodd y Cynghorydd Paul Hinge, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion: “A minnau’n blentyn a aned yn Aberteifi sawl degawd yn ôl bellach, ni allwn erioed fod wedi rhag-weld y byddwn yn ysgwyddo un o rolau dinesig etholedig uchaf yn fy sir enedigol fel yr wyf yn ei wneud heddiw; mae hon yn foment balch iawn yn fy mywyd. Hoffwn ddiolch i’m cyd-gynghorwyr am ymddiried ynof i ymgymryd â’r rôl hon ar gyfer blwyddyn y Cyngor sydd i ddod. Hoffwn hefyd ddiolch yn arbennig i’r Cynghorydd Gareth Davies am ei waith diflino mewn cyfnod mor anodd y llynedd, mae wedi bod yn anrhydedd i fod yn Is-gadeirydd iddo. Edrychaf ymlaen yn awr at fod yn Gadeirydd Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod.”

Etholwyd y Cynghorydd Ifan Davies o ward Lledrod yn Is-gadeirydd y Cyngor. Penodwyd y Parchedig Richard Lewis yn Gaplan i’r Cadeirydd ar gyfer 2021-2022.

Ychwanegodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion: “Hoffwn longyfarch y Cynghorydd Paul Hinge ar gael ei ethol yn Gadeirydd y Sir a dymuno rhwydd hynt iddo yn ystod y flwyddyn i ddod. Yn ogystal, hoffwn ddiolch yn gynnes i’r Cynghorydd Gareth Davies am lwyddo mor ddeheuig i lywio cyfarfodydd rhithiol y Cyngor mor hwylus yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.”