Partneriaeth Tyfu yn ‘gyfle i ddatblygu’ yng Ngheredigion

“Mae’r bartneriaeth yn glir fod cyfleoedd yma i fanteisio arnynt ond hefyd rhaid sicrhau fod ystod ein cynlluniau yn parchu egwyddorion datblygu cynaliadwy”

Gohebydd Golwg360
gan Ohebydd Golwg360

Fe wnaeth Arweinydd Cyngor Ceredigion, Ellen ap Gwynn, annerch symposiwm ar fargeinion dinesig yn Abertawe yr wythnos ddiwethaf, er mwyn trafod Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

Nod y symposiwm oedd trafod ai bargeinion dinesig yw’r ffordd ymlaen i’r rhanbarthau hynny sydd wedi dioddef diffyg buddsoddi gan y sector preifat, gan gynnwys Ceredigion.

Gwnaeth Golwg ymholiadau ynghylch y Bartneriaeth a’i goblygiadau i ogledd Ceredigion, sef un o’r ardaloedd mae’n ei chwmpasu.

Denu pobl ifainc yn ôl i Geredigion

Gofynnwyd sut byddai’r Bartneriaeth yn mynd i’r afael ag allfudiad siaradwyr Cymraeg ifainc, sef problem sy’n llyffetheirio datblygiad economaidd yr ardal yn ogystal â gwanhau ei chymunedau Cymraeg.

“Heb y twf ni fydd yn bosibl i ni geisio datblygu cyfleoedd i gynnig swyddi da a fydd yn denu ein pobl ifanc lleol i aros neu i ddychwelyd i weithio yn y canolbarth” meddai’r Cyngor mewn datganiad di-enw.

“Mae cynlluniau eraill megis Arfor, sydd yn benodol ar gael i ddatblygu a thyfu busnesau cyfrwng Cymraeg. Mae’r gronfa yma yn berthnasol i siroedd Môn, Gwynedd, Ceredigion a Sir Gâr yn benodol, ac mae’n rhan allweddol o’r pictiwr ehangach i sicrhau dyfodol ffyniannus ein cymunedau.”

Gofynnwyd beth yw cynlluniau’r Bartneriaeth ar gyfer Aberystwyth, sy’n ganolbwynt economaidd i ardal gogledd Ceredigion, ond ni chafwyd ateb i’r cwestiwn hwn.

Asedau naturiol

Gyda chymaint o weithgarwch ynghylch yr argyfwng hinsawdd a gwarchodaeth amgylcheddol yn ardal gogledd Ceredigion, gofynnwyd sut mae’r Bartneriaeth yn bwriadu hyrwyddo a sicrhau datblygiad cynaliadwy o safbwynt yr amgylchedd.

Meddai llefarydd ar ran y Cyngor: “Mae llawer o waith y Bartneriaeth hyd yma wedi adnabod yn glir y cryfderau rhanbarthol sydd gennym yn ein asedau naturiol.

“Mae’r bartneriaeth yn glir fod cyfleoedd yma i fanteisio arnynt ond hefyd rhaid sicrhau fod ystod ein cynlluniau yn parchu egwyddorion datblygu cynaliadwy yn unol a’r ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.”